Od roku Nazwa ulicy
1945 Drzymały
przed 1945 Bismarckstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 423 osób

Michał Drzymała

(1857–1937)

 

 chłop wielkopolski, symbol walki polskich chłopów z polityką germanizacyjną w okresie zaborów; wobec zakazu władz pruskich budowania Polakom domów, zamieszkał w wozie cyrkowym.